BIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 BIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


BIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 90.000đ/tháng
Cú pháp DA4 BIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


BIG120

Dung lượng 12 GB
Giá cước 120.000đ/tháng
Cú pháp DA4 BIG120 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


BIG200

Dung lượng 22 GB
Giá cước 200.000đ/tháng
Cú pháp DA4 BIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập