6TMAX100

Dung lượng 5.8GB/tháng/06 tháng
Giá cước 500.000 đ/06 tháng
Cú pháp DA4 6TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

  • Mỗi tháng nhận 5.8 GB liên tục 6 tháng
  • Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

6TMAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 350.000 đ/6 tháng
Cú pháp DA4 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

  • Mỗi tháng nhận 3.8 GB liên tục 6 tháng
  • Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

MAX300

Dung lượng 30 GB
Giá cước 300.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX300 gửi 1544
Cước phát sinh
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


MAX200

Dung lượng 15 GB
Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX200 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


MAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 100.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói